Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať vás o prebiehajúcej technickej úprave nášho eshopu. Vzhľadom k tomu, je eshop dočasne nefukčný. Pripravujeme pre Vás nový zážitok z nakupovania. 
Dovtedy sa tešíme na vašu návštevu v predajniach Amawell vo Vivo, Central, Palace, Aupark a Nivy v Bratislave.
V prípade potreby nás prosím kontaktujte na čísle: +421 910 233 222.
 
Phone

Potrebujete poradiť?

0910 233 222
fb-icon instagram-icon

Reklamačný poriadok

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

arrow_down

Spoločnosť BENIX, s.r.o., Michalská 19, 811 01 Bratislava Slovenská republika s.r.o. týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „Zákazník“ alebo „Kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.amawell.sk na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

arrow_down

Zlatníctvo Amawell zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim – výrobné chyby (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka). Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka). Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci nezodpovedá za vady:

 1. spôsobené mechanickým poškodením tovaru (roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, poškriabanie drahého kovu, zapučenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch, a iné)
 2. na tovar poškodený bežným nosením (prirodzené opotrebenie napr. Predratie krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch atď.)
 3. na vypadnutie kameňa alebo perly, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s horúcou vodou,..)
 4. zdeformovanie alebo zlomenie dutých šperkov
 5. tovar znehodnotený pri nedodržaní uvedených pokynov pre riadnu starostlivosť (časť VI. NÁVOD A POKYNY PRE RIADNU STAROSTLIVOSŤ) Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

 1. nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 6. neodborným zásahom do úprav tovaru

Počas záručnej doby má zákazník v prípade právom uplatnených opráv právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu so záručným listom, resp. Kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list, vyplneným reklamačným formulárom na poštovú adresu predávajúceho.

Šperky z bieleho zlata môžu nosením zožltnúť. Je to preto, že zliatin bieleho zlata používaného k výrobe je viac druhov. Prírodná farba zlata je len žltá. Biele zlato vzniká zliatím (legovaním) rýdzeho žltého zlata s obyčajnými kovmi bielej farby. Tieto potom pôvodnú žltú farbu zlata v zliatine „prebijú.“ U bieleho zlata sa pridáva zinok a paládium a vzájomný pomer týchto kovov v zliatine vytvára intenzitu jej bielej farby. Šperky z bieleho zlata sa nakoniec poťahujú tenkou vrstvou ródia. Ródium je platinový kov, ktorý má krásnu bielu farbu. Na šperk sa nanáša galvanizáciou, čo je povrchová úprava ako zlatenie. Prsteň z bieleho zlata sa nosením ako každý šperk opotrebúva. Postupne sa z neho „zotrie“ biele ródium, a na povrch ,,prerazí“ pôvodná zlatožltá farba zlata.

III. MIESTO UPLATNENIA PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE)

arrow_down

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, bude reklamácia predávajúcim odôvodnene zamietnutá. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu osobne v niektorej z prevádzok Predávajúceho alebo poštou zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho, podľa predajne odkiaľ bol tovar odoslaný (kde bol tovar zakúpený).

IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

arrow_down

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe.

V. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

arrow_down

Kupujúci je povinný vypísať reklamačný formulár a svojím podpisom potvrdiť odovzdanie reklamovaného tovaru. Pri predkladaní alebo zasielaní tovaru na reklamáciu je zákazník povinný predložiť doklad o kúpe, ktorý slúži ako záručný list alebo jeho kópiu.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (podľa § 2 písm. M) zákona o ochrane spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie (§2 písm. M) zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomné vyjadrenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak ide o vadu, ktorá je odstrániteľná, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

V prípade oprávnenej výmeny môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť reklamovaný tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Ak ide v prípade oprávnenej reklamácie o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať(§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Odovzdaním opraveného tovaru,
 2. Výmenou tovaru,
 3. Vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

VI. NÁVOD A POKYNY PRE RIADNU STAROSTLIVOSŤ

arrow_down

Šperk je delikátny predmet ktorý slúži na ozdobu. Aby bola životnosť a krása Vášho šperku čo najdlhšia, je potrebné pri jeho používaní dodržiavať niektoré zásady.

Šperky nenoste pri výkone ťažkých prác a v prašnom, chemicky agresívnom alebo vlhkom prostredí a pri činnosti, kde môže dôjsť k pretrhnutiu retiazok alebo zraneniu od náušníc, príveskov a podobne, alebo k poškodeniu šperku. Zabráňte šperku styku s vodou (obyčajnou, sladkou, slanou), saponátmi, lakom na vlasy, parfumom a inými chemickými prostriedkami. Šperky môžu reagovať aj na ľudský pot oxidáciou povrchu. Nezabudnite si šperky dať dole pred spaním, pretože môže prísť k polámaniu, roztrhnutiu alebo k inému mechanickému poškodeniu šperkov, prípadne Vášmu poraneniu. Zvýšenú pozornosť venujte odľahčeným (dutým) šperkom, sú citlivejšie na nárazy, ale pri šetrnom zaobchádzaní Vám poslúžia ako šperky z masívu. U šperkov povrchovo upravovaných (napr. Matovaním, pieskovaním, zlátením alebo ródiovaním) dochádza denným nosením k ošúchaniu povrchovej úpravy, čo je spôsobené opotrebením tovaru. Takéto šperky je nutné chrániť pred mechanickým poškodením a nesmú prísť do styku s vodou, čistiacimi prostriedkami, alebo chemikáliami. Pri čistení šperkov s farebnou úpravou použite iba suchú, mäkkú handričku. Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia šperku prísť k podráždeniu pokožky. V tomto prípade Vám neodporúčame šperk ďalej nosiť. Vtedy ide o Vašu individuálnu alergickú reakciu, čo tiež nemožno považovať za výrobnú vadu. Šperky skladujte v priestoroch bez agresívnych chemikálií. Najlepšie vo vreckách z PVC v tmavom prostredí bez prístupu vzduchu Zlaté šperky a Strieborné šperky noste vždy a výlučne samostatne, nikdy nie spolu s inými šperkami alebo hodinkami.

Zlaté šperky na povrchu ródiované veľmi rýchlo reagujú na vplyvy vonkajšieho prostredia zmenou farby, alebo stratením lesku. Už malá prítomnosť nevhodných chemických látok spôsobuje ich černenie. Zvlášť citlivé sú na prítomnosť síry. Z organických látok je to napr. Aj ľudský pot. Ten má u každého iné zloženie. Preto niekomu šperky černejú a niekomu nie.

Šperky s kameňmi a perlami nevkladajte do horúcej vody. U niektorých kameňov a perál je potrebná zvlášť vysoká opatrnosť! Niektoré kamene hlavne perly a jantár nie je možné uchytiť inak ako nalepením a pri neopatrnom používaní resp. Kontakte s horúcou vodou môžu vypadnúť.

Hodinky z chirurgickej ocele majú veľmi tvrdý a odolný materiál, plochy šperku s vysokým leskom sa môžu poškriabať. Ešte citlivejší na povrchové poškodenie je titán. Tento ušľachtilý materiál vykazuje pri veľmi malej hmotnosti pomerne vysokú pevnosť. Na povrchu je však málo odolný. Jeho hlavnou výhodou je, že je podobne ako chirurgická oceľ, považovaný za materiál nevyvolávajúci alergie. Oceľové hodinky bez farebnej vrstvy ošetrujte rovnako ako šperky zo zlata.

V domácich podmienkach sa dá šperk čistiť prípravkami, ktoré sa dajú kúpiť v klenotníctvach alebo v predajniach drogérie, sú to čistiace kvapaliny a handričky. Pred ich použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Handričky nepoužívajte na šperky, ktorých povrch je matovaný alebo jemne gravírovaný. Takáto úprava sa môže veľmi ľahko poškodiť. Odporúčame Vám prísť si odborne šperky vyčistiť ku nám do predajne AMAWELL, do obchodného centra VIVO! Bratislava, kde Váš obľúbený šperk vyčistí odborník.

Klenotníctvo Amawell, BENIX, s.r.o., Michalská 19, 811 01 Bratislava

logo